Activiteit Goed opdrachtgeverschap

Goed opdrachtgeverschap
Goed opdrachtgeverschap is cruciaal voor de kwaliteit en de effectiviteit van inburgeringstrajecten. De werkateliers ´Goed Opdrachtgeverschap´ zorgen ervoor dat u ook de dagelijkse praktijk – van aanbesteding tot en met contractbe- heer – goed in de vingers krijgt.

Goed opdrachtgeverschap vereist kennis van de regelgeving en de ruimte die de regels voor aanbesteding bieden. Maar vooral van de verschillende manieren van contracteren en contractmanagement. Deze kennis vindt u in de Handreiking Professioneel Opdrachtgeverschap. Maar dan nog heeft u te maken met onbekendheden.
Bijvoorbeeld de behoeften van inburgeraars in uw gemeente. Soms is zelfs het aantal inburgeraars niet goed bekend. Ook wijzigingen van wet- en regelgeving, zoals de invoering van de Wet Participatiebudget en macro-economische ontwikkelingen kunnen ervoor zorgen dat u uw plannen moet bijstellen, de prioriteiten veranderen. Bovendien is het aanbod van de markt aan verandering onderhevig. En ten slotte het gedrag van contractpartijen: gaan ze ook
echt hun best doen om uw doelstellingen te halen?
U als opdrachtgever moet kunnen omgaan met deze onbekendheden. Dit is een voorwaarde voor een goed resultaat.

Wilt u snel en concreet de kwaliteit van uw opdrachtgeverschap verbeteren?
Teken dan in op werkateliers ‘Goed Opdrachtgeverschap’. Wat komt hier aan de orde?

vraag definiëring op basis van uw kennis van de behoeften van inburgeraars
De verschillende manieren van aanbesteden en welke is in uw situatie het beste. U oefent hier ook mee.
Het maken van een zakelijk verantwoord bestek, met voldoende ruimte om goed om te kunnen gaan met nog onbekendheden.
u kiest voor tussentijdse bijsturing of voor evaluatie aan het eind van het traject.Wat bieden wij u?
Twee werkateliers met drie leerdoelen:
Strategisch en ketengericht denken en handelen.
Managen van onbekendheden.
Regelgeving en instrumenten: ruimte benutten en harde en respectvolle afspraken vastleggen.

Werkatelier 1: Vraagformulering en aanbesteding
In werkatelier 1 oefent u – mede aan de hand van de Handreiking Goed Opdrachtgeverschap – de grillige praktijk. Deze simuleert u met een computergestuurd spel dat is ontworpen om de inkooprol van overheidsorganisaties te professionaliseren. Het helpt u valkuilen inzichtelijk te maken. Het maakt verder duidelijk welke (gewenste en ongewenste) resultaten u mag verwachten van de verschillende manieren van inkopen en contractsturing. U stapt in de rol van een bedrijf en ervaart hoe het is om mee te dingen naar een contract, om te werken vanuit bedrijfsperspectief. En u vertaalt dit alles terug naar uw strategie als opdrachtgever.

Werkatelier 2 – Leveranciersmanagement van contractafsluiting tot en met contractbeheer
De wijze van aanbesteden bepaalt hoe de contracten worden afgesloten. Maar voor welke manier u ook kiest, u legt de criteria voor kwaliteit en prestatie vast. Dat geldt ook voor de wijze waarop u tijdens en aan het eind van het contract evalueert.

Natuurlijk kunt u hier waar nodig van afwijken, maar daarover moet u dan wel vooraf helder communiceren. U beheert de relatie met de aanbieders en u stelt u zakelijk op waar dat nodig is en als een partner waar dit mogelijk is. In dit werkatelier oefent u met situaties die zich gedurende het contract voor kunnen doen.

0
0
0
0
0